Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Hủy hàng
  5. Cập nhật Phiếu hủy

Cập nhật Phiếu hủy

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin của phiếu hủy.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Hủy hàng, chọn phiếu muốn sửa thông tin, chọn “Cập nhật”.
  • Bước 2: Màn hình “Cập nhật Phiếu hủy”:
  • Bước 3: Chỉnh sửa thông tin mong muốn:

Lưu: Chọn “Lưu” để lưu lại thông tin muốn thay đổi của phiếu đã chọn.

Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình cập nhật và quay lại màn hình Hủy hàng.

Hoàn thành (chỉ hiển thị với phiếu thuộc trạng thái “Đang xử lý”): Thông tin của phiếu được lưu lại vào hệ thống với trạng thái “Hoàn thành”.

Cập nhật Phiếu hủy
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?