Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Hàng hóa
  5. Xuất ra file Excel danh sách hàng hoá

Xuất ra file Excel danh sách hàng hoá

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng xuất toàn bộ dữ liệu hàng hóa cùng các thông tin liên quan ra file excel.

–         Thao tác: Tại màn hình Danh sách hàng hóa, chọn “Xuất ra file”. Hệ thống sẽ tự động xuất ra file excel danh sách hàng hóa.

Xuất ra file Excel danh sách hàng hoá
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?