Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Hàng hóa
  5. Xóa hàng hóa

Xóa hàng hóa

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng xóa hàng hóa khỏi hệ thống. Chỉ xóa được đối với các hàng hóa có thẻ kho trống và các hàng hóa không có Thành phần.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Danh sách hàng hóa, chọn hàng hóa muốn xóa, chọn “Xóa”.
  • Bước 2: Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?”:
  • Bước 3: Xác nhận xóa hàng hóa:

Đồng ý: Chọn “Đồng ý” để xóa hàng hóa khỏi hệ thống.

Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình xóa, hàng hóa được chọn vẫn được giữ trong hệ thống.

Xóa hàng hóa
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?