Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Hàng hóa
  5. Thêm mới nhóm hàng

Thêm mới nhóm hàng

–         Mô tả: Người dùng có thể tạo các nhóm hàng hóa để phân loại hàng hóa có trong cửa hàng.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Danh sách hàng hóa, chọn  ở “Lọc theo nhóm”:
  • Bước 2: Cửa sổ “Thêm mới nhóm”:
  • Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết để thêm mới nhóm hàng:

 (1) Tên nhóm: Nhập tên nhóm hàng hóa muốn thêm.

(2) Nhóm cha: Chọn nhóm hàng cha nếu người dùng muốn chia một nhóm hàng thành dạng cây phân cấp cha – con.

(3) Hình ảnh: Chọn hình ảnh cho nhóm hàng muốn thêm

  • Bước 4: Xác nhận thêm mới nhóm hàng:

Lưu: Chọn “Lưu” để hoàn thành thêm mới nhóm. Tên nhóm hàng hóa mới sẽ hiển thị tại phần Lọc theo nhóm.

Thoát: Chọn “Thoát” để hủy bỏ quá trình thêm mới nhóm.

Thêm mới nhóm hàng
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?