Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Hàng hóa
  5. Import hàng hóa

Import hàng hóa

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng import nhiều hàng hóa vào hệ thống cùng một lúc.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Danh sách hàng hóa, chọn Import.
  • Bước 2: Màn hình “Import hàng hóa”:
  • Bước 3: Nhập các thông tin về các hàng hóa muốn thêm, xác nhận Import:

(1) Tùy chọn:

+      Không cập nhật Tồn kho & Giá vốn: Chọn hệ thống sẽ không cập nhật Tồn kho và Giá vốn của hàng hóa trong file import.

+      Không cập nhật các mặt hàng đã có trong danh mục hàng hóa: Chọn hệ thống sẽ không cập nhật thông tin của các hàng hóa đã có trong danh mục hàng hóa.

Tải file mẫu: Chọn “Tải file mẫu” để tải về mẫu excel chuẩn, người dùng điền thông tin của hàng hóa.

Hướng dẫn điền giá trị các cột: Chọn “Hướng dẫn điền giá trị các cột” để hiển thị bảng hướng dẫn điền giá trị các cột.

Mở file: Cho phép người dùng chọn file excel chuẩn đã điền thông tin có sẵn trong máy.

Lưu: Thông tin về các hàng hóa đã nhập được lưu vào hệ thống.

Reset: Xóa bỏ các dữ liệu đã nhập trên màn hình.

Thoát: Hủy quá trình Import, quay lại màn hình Danh sách hàng hóa.

Import hàng hóa
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?