Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Hàng hóa
  5. Hủy và Xóa chứng từ Sản xuất và Sơ chế

Hủy và Xóa chứng từ Sản xuất và Sơ chế

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng hủy và xóa 1 chứng từ Sản xuất & Sơ chế có trong hệ thống.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Quản lý Sản xuất & Sơ chế, chọn chứng từ muốn hủy, chọn “Hủy”. (Người dùng lựa chọn khi muốn hủy chứng từ và các dữ liệu liên quan, tuy nhiên dữ liệu về chứng từ vẫn còn lưu trong hệ thống).
  • Bước 2: Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?”:

o    Chọn “Đồng ý”, chứng từ được chọn trở thành trạng thái Hủy và không thể sửa lại.

o    Chọn “Thoát”, để hủy bỏ quá trình hủy chứng từ.

  • Bước 3: Sau khi Hủy chứng từ, người dùng có thể Xóa chứng từ đã Hủy khỏi hệ thống (Các dữ liệu của phiếu kiểm kê sẽ không còn trong hệ thống). Chọn “Xóa” đối với chứng từ đã hủy.
  • Bước 4: Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?”:

o    Chọn “Đồng ý”, chứng từ được chọn không còn trong hệ thống.

o    Chọn “Thoát”, để hủy quá trình xóa chứng từ.

Hủy và Xóa chứng từ Sản xuất và Sơ chế
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?