Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Hàng hóa
  5. Danh sách hàng hóa

Danh sách hàng hóa

–         Mô tả: Giúp người dùng quản lý được thông tin hàng hóa hiện có, bằng cách tìm kiếm, thêm mới, cập nhật hoặc xóa hàng hóa…

–         Thao tác:

  • Bước 1: Chọn mục “Hàng hóa”.
  • Bước 2: Chọn “Danh sách hàng hóa”.
  • Bước 3: Màn hình “Danh sách hàng hóa”:
Danh sách hàng hóa
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?