Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Hàng hóa
  5. Copy hàng hóa

Copy hàng hóa

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng Thêm mới hàng hóa khác có các thông tin giống với hàng hóa đã chọn ngoại trừ Mã hàng hóa.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Danh sách hàng hóa, chọn hàng hóa muốn copy thông tin, chọn “Copy”.
  • Bước 2: Màn hình Thêm mới hàng hóa có các thông tin giống với hàng hóa đã chọn, ngoại trừ Mã hàng hóa.
  • Bước 3: Người dùng thực hiện các bước giống với Thêm mới hàng hóa để thêm mới hàng hóa vào hệ thống.

Copy hàng hóa
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?