Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Hàng hóa
  5. Chi tiết hàng hóa

Chi tiết hàng hóa

–         Mô tả: Chức năng này giúp người dùng xem các thông tin cơ bản của một hàng hóa.

–         Thao tác:

  • Chọn tab Chi tiết: Để xem thông tin Mã hàng hoá, Tên hàng hoá, Loại hàng, Thuộc tính, Tên nhóm, Giá bán, Giá vốn, ĐVT, Giá nhập cuối.
  • Chọn tab Thẻ kho: Để xem lịch sử của hàng hóa qua mỗi lần nhập hàng/ bán hàng/ chuyển hàng/ kiểm hàng.
  • Chọn tab Tồn kho: Để xem được số lượng tồn kho của hàng hóa tại tất cả các chi nhánh tại tab “Tồn kho”.
  • Chọn tab Thành phần: Để xem thành phần của hàng hóa tại tab “Thành phần”.
  • Xem số lô, hạn sử dụng của hàng hóa hiện có trong kho (nếu có).
Chi tiết hàng hóa
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?