Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Hàng hóa
  5. Cập nhật nhóm hàng

Cập nhật nhóm hàng

–         Mô tả: Giúp người dùng sửa hoặc xóa nhóm hàng hóa.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Danh sách hàng hóa, chọn  cạnh nhóm hàng hóa muốn sửa thông tin.
  • Bước 2: Cửa sổ “Cập nhật Nhóm”:
  • Bước 3: Nhập thông tin muốn chỉnh sửa:

Lưu: Chọn “Lưu” để cập nhật lại thông tin nhóm hàng hóa.

Thoát: Chọn “Thoát” để quay lại Danh sách hàng hóa và hủy chỉnh sửa.

Xóa: Chọn “Xóa” nếu người dùng muốn xóa nhóm hàng hóa đã chọn. Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?” hiển thị.

+      Chọn “Đồng ý”, nhóm hàng được chọn sẽ xoá khỏi hệ thống.

+      Chọn “Thoát” để hủy thao tác xóa nhóm hàng hóa

Cập nhật nhóm hàng
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?