Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Hàng hóa
  5. Cập nhật hàng hóa

Cập nhật hàng hóa

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin của hàng hóa.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Danh sách hàng hóa, chọn hàng hóa muốn sửa thông tin, chọn “Cập nhật”.
  • Bước 2: Màn hình “Cập nhật hàng hóa”:
  • Bước 3: Chỉnh sửa thông tin mong muốn:

o    Người dùng chỉnh sửa thông tin của hàng hóa.

Lưu: Chọn “Lưu” để lưu thông tin chỉnh sửa. Thông tin của hàng hóa được cập nhật lại trong hệ thống.

Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình chỉnh sửa, thông tin của hàng hóa vẫn giữ nguyên và quay lại trang Danh sách hàng hóa.

Cập nhật hàng hóa
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?