Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Đối tác giao hàng
  5. Xuất danh sách đối tác giao hàng ra file

Xuất danh sách đối tác giao hàng ra file

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng xuất toàn bộ dữ liệu về đối tác giao hàng cùng các thông tin liên quan ra file excel.

–         Thao tác:

  • Tại màn hình Đối tác giao hàng, chọn “Xuất ra file”. Hệ thống sẽ tự động xuất ra file excel bao gồm danh sách các đối tác giao hàng có trên hệ thống.
Xuất danh sách đối tác giao hàng ra file
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?