Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Đối tác giao hàng
  5. Xóa Đối tác giao hàng

Xóa Đối tác giao hàng

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng xóa đối tác giao hàng khỏi hệ thống.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Đối tác giao hàng, chọn đối tác giao hàng muốn xóa, chọn “Xóa”.
  • Bước 2: Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?”:
  • Bước 3: Xác nhận xóa đối tác giao hàng:

Đồng ý: Chọn “Đồng ý” để xóa đối tác giao hàng khỏi hệ thống, thông tin của đối tác giao hàng không còn trong hệ thống.

Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình xóa, thông tin của đối tác giao hàng vẫn còn trong hệ thống.

Xóa Đối tác giao hàng
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?