Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Đối tác giao hàng
  5. Thêm mới Đối tác giao hàng

Thêm mới Đối tác giao hàng

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng thêm mới đối tác giao hàng vào hệ thống.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Đối tác giao hàng, chọn “Thêm mới”.
  • Bước 2: Màn hình “Thêm mới Đối tác giao hàng”:
  • Bước 3: Nhập các thông tin để thêm mới đối tác giao hàng:

 (1) Mã ĐT giao hàng: Nhập mã của đối tác giao hàng (nếu có). Nếu người dùng không nhập mã, khi thêm mới hệ thống sẽ tự động tạo một mã riêng cho đối tác giao hàng.

 (2) Tên: Nhập tên muốn hiển thị của đối tác giao hàng.

 (3) Điện thoại 1: Nhập Số điện thoại của đối tác giao hàng.

 (4) Địa chỉ 1: Nhập Địa chỉ của đối tác giao hàng.

 (5) Công ty: Nhập Tên Công ty của đối tác giao hàng.

 (6) Giới tính: Chọn giới tính của đối tác giao hàng.

 (7) Tỉnh thành: Chọn tỉnh thành nơi đối tác giao hàng sinh sống.

 (8) Địa chỉ 2: Nhập địa chỉ khác của đối tác giao hàng.

 (9) Bộ phận: Nhập Bộ phận của đối tác giao hàng.

 (10) Hình ảnh: Chọn hình ảnh hiển thị của đối tác giao hàng.

 (11) Dư nợ: Nhập dư nợ của đối tác giao hàng.

 (12) MST: Nhập Mã số thuế của đối tác giao hàng.

 (13) Nhân viên quản lý: Chọn Nhân viên quản lý đối với đối tác giao hàng.

 (14) Email: Nhập Email của đối tác giao hàng.

 (15) Nhóm: Chọn nhóm của đối tác giao hàng.

 (16) Ngày sinh: Nhập Ngày sinh của đối tác giao hàng.

(17) Ghi chú: Nhập ghi chú về đối tác giao hàng.

  • Bước 4: Xác nhận thêm mới đối tác giao hàng:

Lưu: Chọn “Lưu” để thêm mới đối tác giao hàng vào hệ thống. Thông tin của đối tác giao hàng được lưu vào hệ thống.

Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình thêm mới và quay lại trang Đối tác giao hàng.

Thêm mới Đối tác giao hàng
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?