Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Đối tác giao hàng
  5. Quản lý đối tác giao hàng

Quản lý đối tác giao hàng

–         Mô tả: Người dùng có thể tìm kiếm đối tác giao hàng qua nhiều tiêu chí.

–         Thao tác:

 (1) Người dùng có thể tìm kiếm đối tác giao hàng theo Mã, Tên, Điện thoại; Tìm kiếm theo Tỉnh thành, Sinh nhật; Tìm kiếm theo Nhóm đối tác giao hàng,…

 (2) Người dùng có thể quản lý đối tác giao hàng theo trường thông tin mong muốn.

Quản lý đối tác giao hàng
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?