Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Đối tác giao hàng
  5. In sổ nợ

In sổ nợ

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng in được chi tiết công nợ của đối tác giao hàng.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Đối tác giao hàng, chọn “In Sổ nợ”.
  • Bước 2: Màn hình Báo cáo công nợ tại “Bảng kê công nợ chi tiết” của đối tác giao hàng đã chọn hiển thị:

Người dùng chọn  để lựa chọn máy in và khổ giấy:

Chọn “In” để in sổ nợ.

In sổ nợ
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?