Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Đối tác giao hàng
  5. Import Đối tác giao hàng

Import Đối tác giao hàng

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng import thông tin của nhiều đối tác giao hàng vào hệ thống cùng một lúc.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Đối tác giao hàng, chọn “Import”.
  • Bước 2: Màn hình Import Đối tác giao hàng:
  • Bước 3: Nhập các thông tin về các đối tác giao hàng muốn thêm, xác nhận Import:

o    Điều chỉnh công nợ:

+      Chọn: Số dư nợ của đối tác giao hàng được điều chỉnh.

+      Không chọn: Số dư nợ của đối tác giao hàng không được điều chỉnh.

Tải file mẫu: File mẫu được tải về máy của người dùng.

Mở file: Cho phép người dùng chọn file excel chuẩn đã điền thông tin của đối tác giao hàng có trong máy tính.

Lưu: Thông tin về các đối tác giao hàng được lưu vào hệ thống.

Reset: Xóa bỏ các dữ liệu đã nhập trên màn hình.

Thoát: Hủy quá trình Import, quay lại màn hình Đối tác giao hàng.

Import Đối tác giao hàng
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?