Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Đối tác giao hàng
  5. Đối tác giao hàng

Đối tác giao hàng

–         Mô tả: Chức năng này giúp người dùng quản lý được các đối tác giao hàng của cửa hàng.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Chọn mục “Đối tác”.
  • Bước 2: Chọn “Đối tác giao hàng”.
  • Bước 3: Màn hình “Đối tác giao hàng”:
Đối tác giao hàng
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?