Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Đối tác giao hàng
  5. Chi tiết Đối tác giao hàng

Chi tiết Đối tác giao hàng

–         Mô tả: Chức năng này giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về đối tác giao hàng.

–         Thao tác:

  • Tại màn hình Đối tác giao hàng, chọn đối tác giao hàng muốn xem chi tiết. Người dùng có thể xem được: Mã, Tên, Điện thoại, Ngày sinh, MST, Địa chỉ, Email, Ghi chú, Tổng giao dịch và Dư nợ của đối tác giao hàng đã chọn tại tab “Chi tiết”.
  • Xem được danh sách các giao dịch liên quan đến việc giao hàng hóa cho khách hàng và chi tiết các giao dịch đó qua tab “Lịch sử giao dịch”.
  • Xem được tất cả các lần giao hàng, các phiếu thu/ chi liên quan tại tab “Sổ nợ”. Ngoài ra, người dùng cũng có thể tạo Phiếu thu/ Phiếu chi để thanh toán công nợ.
Chi tiết Đối tác giao hàng
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?