Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Đối tác giao hàng
  5. Cập nhật Đối tác giao hàng

Cập nhật Đối tác giao hàng

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin của đối tác giao hàng.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Đối tác giao hàng, chọn đối tác giao hàng muốn sửa thông tin, chọn “Cập nhật”.
  • Bước 2: Màn hình “Cập nhật đối tác giao hàng”:
  • Bước 3: Chỉnh sửa thông tin mong muốn:

Lưu: Chọn “Lưu” để lưu thông tin chỉnh sửa. Thông tin của đối tác giao hàng được cập nhật lại trong hệ thống.

Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình chỉnh sửa, thông tin của đối tác giao hàng vẫn giữ nguyên và quay lại trang Đối tác giao hàng.

Cập nhật Đối tác giao hàng
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?