Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Danh sách đơn hàng
  5. Xuất danh sách đơn hàng ra file excel

Xuất danh sách đơn hàng ra file excel

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng xuất toàn bộ dữ liệu về đơn hàng cùng các thông tin liên quan ra file excel.

–         Thao tác:

  • Tại màn hình Danh sách đơn hàng, chọn “Xuất ra file”. Hệ thống sẽ tự động xuất ra file excel bao gồm danh sách các đơn hàng có trên hệ thống.
  • Chọn đơn hàng muốn xuất danh sách, chọn “Export to excel”. Hệ thống sẽ tự động xuất ra file excel bao gồm danh sách các hàng hóa của đơn hàng.
Xuất danh sách đơn hàng ra file excel
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?