Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Danh sách đơn hàng
  5. In hóa đơn

In hóa đơn

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng in hóa đơn của đơn hàng mong muốn.

–         Thao tác:

  • Chọn “In” nếu muốn in theo khổ 58mm, 80mm:

Màn hình In hiển thị, cho phép người dùng lựa chọn máy in và khổ giấy:

  • Chọn “In [A4,A5]” nếu muốn in theo khổ A4, A5:

Màn hình In hiển thị, cho phép người dùng lựa chọn máy in và khổ giấy:

In hóa đơn
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?