Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Danh sách đơn hàng
  5. Hủy và Xóa đơn hàng

Hủy và Xóa đơn hàng

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng hủy và xóa 1 đơn hàng có trong hệ thống.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Danh sách đơn hàng, chọn đơn hàng muốn hủy, chọn Hủy (Người dùng lựa chọn khi muốn hủy hẳn đơn hàng và các dữ liệu liên quan, tuy nhiên dữ liệu về đơn hàng vẫn còn lưu trong hệ thống).
  • Bước 2: Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?”:

o    Chọn “Đồng ý”, đơn hàng được chọn trở thành trạng thái Hủy và không thể sửa lại.

o    Chọn “Thoát”, để hủy bỏ quá trình hủy đơn hàng.

  • Bước 3: Sau khi Hủy đơn hàng, người dùng có thể Xóa đơn đã Hủy khỏi hệ thống (Các dữ liệu của đơn hàng sẽ không còn trong hệ thống). Chọn “Xóa” đối với đơn đã hủy.
  • Bước 4: Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?”:

o    Chọn “Đồng ý”, đơn hàng được chọn không còn trong hệ thống.

o    Chọn “Thoát”, để hủy quá trình xóa đơn hàng.

Hủy và Xóa đơn hàng
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?