Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Danh sách đơn hàng
  5. Chi tiết đơn hàng

Chi tiết đơn hàng

–         Mô tả: Chức năng này giúp người dùng quản lý thông tin của đơn hàng.

–         Thao tác:

  • Tại màn hình Danh sách đơn hàng, chọn đơn hàng muốn xem chi tiết. Người dùng có thể xem được: Mã chứng từ, Ngày tạo, Ngày bán, Trạng thái, Người bán, Người sửa, Ngày sửa, Ghi chú… của đơn hàng đã chọn tại tab “Chi tiết”.
  • Xem được tất cả các chứng từ liên quan tại tab “Phiếu thu”. Ngoài ra, người dùng cũng có thể tạo Phiếu thu nếu chưa nhận được tiền từ khách hàng.
  • Xem được mặt hàng và số lượng các mặt hàng mà khách hàng đã trả lại của đơn hàng tại tab “Trả hàng”.
Chi tiết đơn hàng
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?