Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Đăng xuất

Đăng xuất

 

–         Mô tả: Chức năng cho phép người dùng đăng xuất khỏi hệ thống.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Chọn.
  • Bước 2: Chọn “Đăng xuất”.
  • Bước 3: Hiển thị màn hình Đăng nhập của hệ thống:
Đăng xuất
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?