Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Đăng nhập

Đăng nhập

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống, để sử dụng các tính năng tương ứng với tài khoản được tạo.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Vào trình duyệt Cốc Cốc, Chrome.
  • Bước 2: Nhập đường link đã được cấp khi đăng ký.
  • Bước 3: Vào link phần mềm.
  • Bước 4: Nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu

o    (1) Tên đăng nhập hoặc Email: Nhập tên đăng nhập của tài khoản đã tạo (hiển thị tại màn hình Thông tin tài khoản 365).

o    (2) Mật khẩu: Nhập mật khẩu tương ứng với tên đăng nhập.

o    (3) Quản lý: Chọn “Quản lý” để vào giao diện quản lý của phần mềm.

o    (4) Bán hàng: Chọn “Bán hàng” để vào giao diện bán hàng.

Đăng nhập
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes 16 No 1

How can we help?