Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Đăng ký

Đăng ký

–         Mô tả: Khách hàng có thể tự đăng ký tài khoản dùng thử phần mềm 365.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Vào Trình duyệt Cốc Cốc, Chrome.
  • Bước 2: Vào link https://www.pos365.vn/ chọn “Đăng ký” hoặc “Dùng thử miễn phí”.
  • Bước 3: Đăng ký dùng thử phần mềm.

Nhập các thông tin cần thiết trong giao diện đăng ký:

 (1) Tên cửa hàng/ Công ty: Nhập Tên cửa hàng/ Công ty của khách hàng.

(2) Link vào phần mềm: Hệ thống tự động tạo theo Tên cửa hàng/ Công ty. (VD: prettyshop.pos365.vn)

 (3) Địa điểm: Chọn địa điểm của Cửa hàng/ Công ty.

 (4) Số điện thoại: Nhập Số điện thoại của khách hàng.

 (5) Email (nếu có): Nhập Email của khách hàng.

 (6) Tên đăng nhập: Nhập tên đăng nhập của tài khoản.

 (7) Mật khẩu: Nhập mật khẩu của tài khoản.

 (8) Nhập mã số xác thực: Nhập số xác thực hiển thị ở bên cạnh.

Đăng ký: Chọn “Đăng ký” để hoàn thành đăng ký tài khoản.

  • Bước 4: Nhận thông tin tài khoản:

 (1) Tên cửa hàng: Tên của cửa hàng đã đăng ký.

(2) Link đăng nhập phần mềm: Link sử dụng để đăng nhập vào phần mềm.

 (3) Tên đăng nhập: Tên đăng nhập vào phần mềm.

 (4) Mật khẩu: Mật khẩu để đăng nhập vào phần mềm.

o    Chọn “Đăng nhập vào phần mềm”.

  • Bước 5: Màn hình đăng nhập phần mềm:

 (1) Tên đăng nhập hoặc Email: Nhập Tên đăng nhập mà người dùng đã đăng ký hiển thị tại màn hình “Thông tin tài khoản 365” trước đó.

 (2) Mật khẩu: Nhập mật khẩu tương ứng với Tên đăng nhập.

o (3) Ghi nhớ đăng nhập: Tích chọn nếu muốn ghi nhớ đăng nhập của tài khoản.

Quản lý: Chọn “Quản lý” để vào giao diện quản lý.

Bán hàng: Chọn “Bán hàng” để vào giao diện bán hàng.

  • Bước 6: Chọn lĩnh vực kinh doanh của cửa hàng:

o    Người dùng chọn lĩnh vực kinh doanh của cửa hàng.

Đồng ý: Chọn “Đồng ý” để hoàn thành thiết lập lĩnh vực kinh doanh.

(1) Lựa chọn cài đặt dữ liệu mẫu:

ON: Chọn “ON” để hiển thị dữ liệu mẫu giúp người dùng tìm hiểu tính năng của phần mềm.

OFF: Chọn “OFF” để không sử dụng dữ liệu mẫu.

Đăng ký
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?