Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Chuyển khoản

Chuyển khoản

–         Mô tả: Giúp người dùng nhập chứng từ liên quan đến việc chuyển khoản giữa các chi nhánh của cửa hàng (nếu có).

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Thu & Chi, chọn “Chuyển khoản”.
  • Bước 2: Cửa sổ “Chuyển khoản”:
  • Bước 3: Nhập các thông tin mong muốn:

 (1) Giá trị: Nhập số tiền muốn chuyển.

(2) Từ tài khoản: Chọn tài khoản chuyển khoản.

 (3) Đến tài khoản: Chọn tài khoản nhận tiền.

 (4) Chi nhánh nhận: Chọn chi nhánh nhận tiền.

 (5) Ghi chú: Nhập ghi chú đối với khoản tiền muốn chuyển.

  • Bước 4: Xác nhận chuyển khoản:

Lưu: Chọn “Lưu” để thêm mới phiếu chuyển. Thông tin về phiếu chuyển được lưu vào hệ thống. Đồng thời, xuất hiện 1 phiếu Rút tiền tại Chi nhánh chuyển và 1 phiếu Gửi tiền tại Chi nhánh nhận.

Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình thêm mới và quay lại màn hình Thu & Chi.

Chuyển khoản
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?