Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Chuyển hàng nội bộ
  5. Xuất danh sách đơn chuyển hàng ra file excel

Xuất danh sách đơn chuyển hàng ra file excel

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng xuất dữ liệu về đơn chuyển hàng cùng các thông tin liên quan ra file excel.

–         Thao tác:

  • Tại màn hình Chuyển hàng nội bộ, chọn “Xuất ra file”. Hệ thống sẽ tự động xuất ra file excel bao gồm danh sách các đơn chuyển hàng có trên hệ thống.·  Chọn đơn chuyển hàng muốn xuất danh sách, chọn “Export to excel”. Hệ thống sẽ tự động xuất ra file excel bao gồm danh sách các hàng hóa của đơn chuyển hàng.
Xuất danh sách đơn chuyển hàng ra file excel
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?