Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Chuyển hàng nội bộ
  5. Thêm mới Phiếu chuyển hàng

Thêm mới Phiếu chuyển hàng

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng thêm mới đơn chuyển hàng vào hệ thống.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Chuyển hàng nội bộ, chọn “Thêm mới Phiếu chuyển hàng”.
  • Bước 2: Màn hình “Thêm mới Phiếu chuyển hàng”:
  • Bước 3: Người dùng nhập các thông tin cần thiết để thêm mới đơn chuyển hàng:

(1) Tìm kiếm mặt hàng: Người dùng tìm hàng hóa muốn chuyển.

 (2) Người dùng có thể thay đổi SL (hàng hóa), Đơn giá, xóa hàng hóa bất kỳ tại phiếu chuyển hàng.

 (3) Người dùng nhập mã của đơn chuyển hàng (nếu có). Nếu không nhập, khi thêm mới đơn chuyển hàng thành công hệ thống tự động sinh ra một mã chuyển hàng bất kỳ.

o    (4) Ngày giao dịch: Nhập ngày diễn ra quá trình chuyển hàng.

o    (5) Chi nhánh nhận: Chọn chi nhánh nhận hàng hóa.

o    Ngoài ra, người dùng có thể Import nhiều đơn chuyển hàng bằng cách chọn “Import”:

Màn hình “Thêm mới Phiếu chuyển hàng”:

Người dùng nhập các thông tin về các phiếu chuyển hàng muốn thêm, xác nhận Import:

Tải file mẫu: File mẫu được tải về máy của người dùng.

Mở file: Cho phép người dùng chọn file excel chuẩn đã điền thông tin của phiếu chuyển hàng có trong máy tính.

Lưu: Thông tin về các hàng hóa chuyển đi được lưu vào hệ thống.

Reset: Xóa bỏ các dữ liệu đã nhập trên màn hình.

Thoát: Hủy quá trình Import, quay lại màn hình Thêm mới Phiếu chuyển hàng trước đó.

  • Bước 4: Xác nhận thêm mới phiếu chuyển hàng:

Gửi: Chọn “Gửi” để thêm mới phiếu chuyển hàng. Thông tin về phiếu chuyển hàng được lưu vào hệ thống, một phiếu chuyển hàng với trạng thái “Chờ xác nhận” được gửi đến Chi nhánh nhận.

Lưu: Chọn “Lưu” để lưu thông tin đơn chuyển hàng muốn thêm. Đơn chuyển hàng sẽ hiển thị với trạng thái “Đang xử lý”.

Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình thêm mới và quay lại trang Chuyển hàng nội bộ.

Thêm mới Phiếu chuyển hàng
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?