Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Chuyển hàng nội bộ
  5. Quản lý đơn chuyển hàng

Quản lý đơn chuyển hàng

–         Mô tả: Người dùng có thể quản lý các đơn chuyển hàng qua nhiều tiêu chí.

–         Thao tác:

o    (1) Người dùng có thể tìm kiếm đơn chuyển hàng theo Mã chứng từ, Mã hàng hóa, trạng thái, thời gian…

o    (2) Người dùng có thể quản lý đơn chuyển hàng theo trường thông tin mong muốn.

Quản lý đơn chuyển hàng
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?