Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Chuyển hàng nội bộ
  5. In đơn chuyển hàng

In đơn chuyển hàng

–         Mô tả: Chức năng này giúp người dùng in hóa đơn chuyển hàng.

–         Thao tác:

  • Tại màn hình Chuyển hàng nội, chọn đơn chuyển hàng muốn in, chọn “In”.

Màn hình In hiển thị, cho phép người dùng lựa chọn máy in và khổ giấy:

In đơn chuyển hàng
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?