Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Chuyển hàng nội bộ
  5. Hủy và Xóa phiếu chuyển hàng

Hủy và Xóa phiếu chuyển hàng

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng hủy hoặc xóa 1 đơn chuyển hàng có trong hệ thống.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Chuyển hàng nội bộ, chọn đơn chuyển hàng muốn hủy, chọn “Hủy” (Người dùng lựa chọn khi muốn hủy đơn chuyển hàng và các dữ liệu liên quan, tuy nhiên dữ liệu về đơn chuyển hàng vẫn còn lưu trong hệ thống).
  • Bước 2: Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?”:

o    Chọn “Đồng ý”, chứng từ được chọn trở thành trạng thái Hủy và không thể sửa lại.

o    Chọn “Thoát”, để hủy bỏ quá trình hủy phiếu chuyển hàng.

  • Bước 3: Sau khi Hủy chứng từ, người dùng có thể Xóa chứng từ đã Hủy khỏi hệ thống (Các dữ liệu của phiếu chuyển hàng sẽ không còn trong hệ thống). Chọn “Xóa” đối với chứng từ đã hủy.
  • Bước 4: Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?”:

o    Chọn “Đồng ý”, chứng từ được chọn không còn trong hệ thống.

o    Chọn “Thoát”, để hủy bỏ quá trình xóa phiếu chuyển hàng.

Hủy và Xóa phiếu chuyển hàng
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?