Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Chuyển hàng nội bộ
  5. Copy phiếu chuyển hàng

Copy phiếu chuyển hàng

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng Thêm mới phiếu chuyển hàng khác có các thông tin giống với phiếu chuyển hàng đã chọn ngoại trừ Mã chứng từ.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Chuyển hàng nội bộ, chọn đơn chuyển hàng muốn copy thông tin, chọn “Copy”.
  • Bước 2: Màn hình Thêm mới Phiếu chuyển hàng có các thông tin giống với phiếu đã chọn hiển thị ngoại trừ Mã chứng từ (người dùng phải nhập 1 mã khác, khác mã của phiếu đã chọn, hoặc hệ thống sẽ tự động sinh ra mã khác).
  • Bước 3: Người dùng thực hiện giống với Thêm mới Phiếu chuyển hàng để thêm mới phiếu vào hệ thống.
Copy phiếu chuyển hàng
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?