Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Chuyển hàng nội bộ
  5. Chuyển hàng nội bộ

Chuyển hàng nội bộ

–         Mô tả: Với những cửa hàng có nhiều chi nhánh (chuỗi cửa hàng), việc chuyển hàng giữa các chi nhánh là việc phổ biến để đảm bảo hiệu quả công việc bán hàng cũng như xử lý hàng tồn kho.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Chọn mục “Giao dịch”.
  • Bước 2: Chọn “Chuyển hàng nội bộ”.

  • Bước 3: Màn hình “Chuyển hàng nội bộ”:
Chuyển hàng nội bộ
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?