Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Chuyển hàng nội bộ
  5. Chi tiết phiếu chuyển hàng

Chi tiết phiếu chuyển hàng

–         Mô tả: Chức năng này giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về phiếu chuyển hàng.

–         Thao tác:

  • Tại màn hình Chuyển hàng nội bộ, chọn phiếu chuyển hàng muốn xem chi tiết. Người dùng có thể xem được: Mã chứng từ, Ngày tạo, Ngày giao dịch, Trạng thái, Người tạo, Người sửa, Ngày sửa, Ghi chú… của phiếu chuyển hàng đã chọn.
Chi tiết phiếu chuyển hàng
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?