Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Chuyển hàng nội bộ
  5. Cập nhật Phiếu chuyển hàng

Cập nhật Phiếu chuyển hàng

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin của đơn chuyển hàng.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Chuyển hàng nội bộ, chọn đơn chuyển hàng muốn sửa/ xác nhận, chọn “Cập nhật”.
  • Bước 2: Màn hình “Cập nhật đơn chuyển hàng”:

Đối với phiếu chuyển hàng đang Chờ xác nhận (Chi nhánh nhận):

  • Bước 3: Chỉnh sửa thông tin mong muốn/ Xác nhận đơn hàng:

Lưu: Chọn “Lưu” để lưu thông tin chỉnh sửa. Thông tin của đơn chuyển hàng được cập nhật lại trong hệ thống.

Hoàn thành: Chỉ hiển thị với các đơn chuyển hàng có tình trạng “Đang xử lý”. Chọn thông tin của đơn hàng được lưu vào hệ thống với trạng thái “Hoàn thành”.

Nhận: Chỉ hiển thị với đơn đang chờ xử lý tại chi nhánh nhận. Chọn thông tin đơn hàng được lưu vào hệ thống với trạng thái “Hoàn thành”.

Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình chỉnh sửa, thông tin của đơn chuyển hàng vẫn giữ nguyên và quay lại trang Chuyển hàng nội bộ.

Cập nhật Phiếu chuyển hàng
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?