Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Cập nhật tài khoản

Cập nhật tài khoản

–         Mô tả: Giúp người dùng sửa hoặc xóa tài khoản.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Thu & Chi, chọn bên cạnh tài khoản muốn sửa thông tin.
  • Bước 2: Cửa sổ “Cập nhật Tài khoản”:
  • Bước 3: Nhập thông tin muốn chỉnh sửa:

Lưu: Chọn “Lưu” để cập nhật lại thông tin tài khoản.

Thoát: Chọn “Thoát” để quay lại màn hình Thu & Chi và hủy chỉnh sửa.

Xóa: Chọn “Xóa” nếu người dùng muốn xóa tài khoản đã chọn. Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?” hiển thị:

+ Chọn “Đồng ý”, tài khoản được chọn không còn trong hệ thống.

+ Chọn “Thoát”, để hủy bỏ quá trình xóa tài khoản.

Cập nhật tài khoản
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?