Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Cập nhật Phiếu thu/ chi

Cập nhật Phiếu thu/ chi

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin của phiếu thu – chi.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Thu & Chi, chọn phiếu thu/chi muốn sửa thông tin, chọn “Cập nhật”.

  • Bước 2: Màn hình Cập nhật đối với phiếu thu/chi:
  • Bước 3: Chỉnh sửa phiếu thu/ chi (giá trị, tài khoản, ghi chú):

Lưu: Chọn “Lưu” để lưu thông tin chỉnh sửa. Thông tin của phiếu thu/ chi được cập nhật lại trong hệ thống.

Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình chỉnh sửa, thông tin của phiếu thu/ chi vẫn giữ nguyên và quay lại màn hình Thu & Chi.

Cập nhật Phiếu thu/ chi
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?