Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Báo cáo

Báo cáo

– Mô tả: Phần mềm 365 cung cấp đầy đủ các mẫu báo cáo lien quan tới công việc kinh doanh của cửa hàng, như : báo cáo bán hàng , báo cáo trả hàng, báo cáo công nợ,…

Báo cáo
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?