Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Bán hàng
  5. Tạo hóa đơn ở chế độ offline và Đồng bộ

Tạo hóa đơn ở chế độ offline và Đồng bộ

–         Mô tả: Ngay cả khi mất kết nối mạng, người dùng vẫn có thể tiếp tục việc bán hàng. Hệ thống sẽ tự động chuyển sang chế độ offline, các giao dịch sẽ được lưu trực tiếp vào máy tính mà người dùng thực hiện giao dịch.

Điểm khác biệt là các hóa đơn offline chưa được đồng bộ lên dữ liệu hệ thống ngay lập tức như khi có mạng. Do đó, khi có mạng trở lại người dùng cần thực hiện thao tác Đồng bộ các giao dịch offline.

–         Thao tác: Để đồng bộ hóa các giao dịch offline, người dùng thực hiện:

  • Bước 1: Khi có mạng, người dùng chọn để đồng bộ giao dịch offline.
  • Bước 2: Cửa sổ “Đơn hàng Offline (Chờ đồng bộ)”:
  • Bước 3: Xác nhận đồng bộ các đơn hàng:

o    Chọn để xóa đơn hàng.

o    Chọn  để sửa đơn hàng.

Đồng bộ đơn hàng: Chọn “Đồng bộ đơn hàng” để đồng bộ tất cả các đơn hàng offline. Các đơn hàng được tạo khi mất mạng sẽ được lưu vào hệ thống.

Thoát: Chọn “Thoát” để thoát cửa sổ đồng bộ. Các đơn hàng được tạo khi offline vẫn còn để chờ đồng bộ.

ð Lưu ý: Khi chọn đơn hàng sẽ mất hoàn toàn khỏi hệ thống.

Tạo hóa đơn ở chế độ offline và Đồng bộ
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?