Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Bán hàng
  5. Bán hàng

Bán hàng

–         Mô tả: Nhằm giúp người dùng thực hiện thao tác bán hàng cho khách hàng.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Đăng nhập thành công vào hệ thống.
  • Bước 2: Chọn “Bán hàng” tại tab Giao dịch hoặc chọn .
  • Bước 3: Màn hình bán hàng (màn hình thu ngân) của hệ thống hiển thị:
Bán hàng
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?